Jump to content
Επικυρώθηκε με την υπ' αριθμόν 30-18/12/2015 διάταξη του Ειρηνοδικείου Ιλίου, αναγνωρίστηκε με την υπ' αριθμόν 6714/2003 απόφαση του Πρωτοδικείου Αθηνών, καταχωρήθηκε με αύξοντα αριθμό 25046 στο βιβλίο Σωματείων του Πρωτοδικείου Αθηνών και δημοσιεύθηκε την 16/05/2016:
Το νέο τροποποιημένο καταστατικό του Ελληνικού Συλλόγου Τουριστικής Χιονοδρομίας όπως αυτό ψηφίστηκε από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση του Συλλόγου την 27-09-2015.

 

Το νέο τροποποιημένο καταστατικό έχει ως εξής:

 

 

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΑΣ

 

Άρθρο 1 - Ίδρυση/Επωνυμία/Έδρα

1. Ιδρύεται Σωματείο με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΑΣ» και στην αγγλική « HELLENIC CLUB of RECREATIONAL SNOWSPORTS – SNOWCLUB ». Ο διακριτικός τίτλος του Σωματείου είναι snowclub.gr”, υπό τον οποίο θα λειτουργεί και η ιστοσελίδα του Σωματείου και ο διαδικτυακός τόπος συζήτησης ( forum ) που το Σωματείο διατηρεί.

 

2. Έδρα του Συλλόγου ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων, Αττικής. Η μεταφορά της έδρας σε άλλο Δήμο ή κοινότητα της ελληνικής επικράτειας γίνεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με την οποία τροποποιείται η παρούσα διάταξη του Καταστατικού. Η μεταφορά των γραφείων του Συλλόγου σε άλλη διεύθυνση μέσα στην περιοχή του Δήμου της έδρας του αποφασίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και δεν αποτελεί, ούτε απαιτεί τροποποίηση του παρόντος.

 

Άρθρο 2 - Σκοπός

Σκοποί του Συλλόγου είναι:

Ο σύλλογος έχει ως σκοπό την προβολή, προάσπιση και προώθηση των συμφερόντων των φίλων χιονοδρόμων σε όλους τους τομείς και προς όλες τις κατευθύνσεις με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας της χιονοδρομίας στην Ελλάδα. Στους σκοπούς του συλλόγου εντάσσονται:

 

1. Η τακτική παρακολούθηση και κατά περίπτωση παρέμβαση όπως και η σχετική ενημέρωση των μελών του σε θέματα που αφορούν στον εν γένει χώρο της χιονοδρομίας.

 

2. Η εκπροσώπηση των μελών για θέματα που αφορούν στη χιονοδρομία, στις Αρχές και στους παρέχοντες τις σχετικές υπηρεσίες στο κοινό.

 

3. Η ανάληψη ή ενθάρρυνση πρωτοβουλιών που αναφέρονται στην ποιότητα και αποτελεσματικότητα της τουριστικής χιονοδρομίας.

 

4. Η λειτουργία της τουριστικής χιονοδρομίας μέσα στα πλαίσια των νόμων και κωδικών στην χιονοδρομική δεοντολογία και ηθική καθώς και η γνωμοδότηση επί σχετικών θεμάτων.

 

5. Η ενημέρωση από και προς τις αρμόδιες κρατικές αρχές ή κρατικούς φορείς σχετικά με θέματα νομοθεσίας, κανονισμών και οδηγιών επί θεμάτων που αφορούν την χιονοδρομία.

6. Η συμμετοχή ή συνεργασία με κάθε φορέα που δραστηριοποιείται για το χειρισμό και την αντιμετώπιση συναφών με τους σκοπούς του συλλόγου ζητημάτων και την επεξεργασία προτάσεων αντιμετώπισης θεμάτων ειδικού ή γενικού ενδιαφέροντος.

 

7. Δοθέντος ότι ο σύλλογος είναι μη κερδοσκοπικό Σωματείο του Αστικού Κώδικα αποκλείεται των σκοπών του συλλόγου οιαδήποτε συνδικαλιστική ή πολιτική ανάμειξη και ιδίως η διαπραγμάτευση ή σύναψη συλλογικών συμβάσεων.

 

8. Η προστασία και ο σεβασμός του ορεινού φυσικού περιβάλλοντος.

 

Άρθρο 3 - Μέσα Πραγματοποιήσεως Σκοπών

Ο Σύλλογος επιδιώκει την πραγματοποίηση των σκοπών του με κάθε νόμιμο μέσο και κυρίως :

 

1. Οργανώνοντας διαδικτυακό τόπο για την διευκόλυνση της επικοινωνίας και ενημέρωσης των μελών.

 

2. Οργανώνοντας ψυχαγωγικές εκδηλώσεις, χοροεσπερίδες και λαχειοφόρες αγορές για την προώθηση και ενίσχυση των σκοπών του Συλλόγου.

 

3. Οργανώνοντας εκδρομές με σκοπό την προώθηση και την απόλαυση της χιονοδρομίας από τα μέλη.

 

4. Οργανώνοντας συγκεντρώσεις πολιτιστικού και αθλητικού περιεχομένου.

 

5. Κάνοντας τις ενέργειες που επιβάλλονται για τη προβολή και διεκδίκηση των συμφερόντων του Συλλόγου και τη πραγματοποίηση των σκοπών του.

6. Ενεργώντας οποιεσδήποτε συνεργασίες με ευρύτερες ενώσεις για την προώθηση και ενίσχυση των σκοπών του Συλλόγου.

 

7. Απευθυνόμενος στις Δημόσιες και Δημοτικές Αρχές για την επίλυση κάθε ζητήματος και την προώθηση και την ενίσχυση των σκοπών του Συλλόγου.

 

Άρθρο 4 - Μέλη

1. Μέλη του Συλλόγου μπορούν να είναι όλοι οι Έλληνες πολίτες, οι πολίτες κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής ένωσης καθώς και οι αλλοδαποί, νομίμως διαμένοντες στην Ελλάδα που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και αποδέχονται τους σκοπούς του Συλλόγου. Τα μέλη διακρίνονται σε τακτικά και επίτιμα.

α) Τακτικά.

Όσοι είναι ήδη ερασιτέχνες χιονοδρόμοι και όσοι για πρώτη φορά επιθυμούν να γνωρίσουν την χιονοδρομία και να ασχοληθούν με αυτή.

 

β) Επίτιμα.

Αυτά είναι πρόσωπα που έχουν προσφέρει εξαιρετικές υπηρεσίες στο Σύλλογο, στην πολιτεία, στην κοινωνία και στο χώρο της χιονοδρομίας και όσοι με τη δραστηριότητά τους υπηρέτησαν στο παρελθόν παρόμοιους σκοπούς με αυτούς του Συλλόγου μας και εξακολουθούν να τους υποστηρίζουν με σθένος. Η ανάδειξη των επίτιμων μελών προτείνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου ή το (1/5) τουλάχιστον των τακτικών μελών και αποφασίζεται από τη Γενική Συνέλευση.

2. Εκ των τακτικών μελών, όσοι είναι επιχειρηματίες του χώρου της χιονοδρομίας ή πρόσωπα που άμεσα ή έμμεσα συνδέονται με επαγγελματική σχέση κάθε είδους με τη χιονοδρομία δεν δικαιούνται να εκλέγονται στα όργανα του Συλλόγου.

Τα επίτιμα μέλη δεν δικαιούνται να εκλεγούν ή να εκλέγονται μεταξύ των αιρετών μελών του Συλλόγου. Παρίστανται στις συνεδριάσεις της Γενικής Συνέλευσης και διατυπώνουν απόψεις και κρίσεις χωρίς ψήφο.

 

3. Τα μέλη του Συλλόγου πρέπει να έχουν ικανότητα για δικαιοπραξία.

 

4. Δεν μπορεί να είναι μέλος του Συλλόγου αυτός που στερήθηκε το δικαίωμα να ιδρύει ελεύθερα συνεταιρισμό ή ένωση προσώπων, καθώς και αυτός που με απόφαση Αρχής έχει στερηθεί την σχετική του ικανότητα.

 

5. Η ιδιότητα μέλους είναι προσωποπαγής και αποκτάται από την ημέρα της εγγραφής στο Μητρώο του Συλλόγου.

 

6. Κάθε εγγραφή αποφασίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου μετά από αίτηση του ενδιαφερόμενου.

 

Άρθρο 5 - Δικαιώματα μελών

1.Τα μέλη του Συλλόγου δικαιούνται :

 

α) Να μετέχουν ισότιμα στις Γενικές Συνελεύσεις με την προϋπόθεση να έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς το Σύλλογο.

β) Να εκφράζουν τις απόψεις τους με ψήφο.

γ) Να εκλέγουν τα αιρετά μέλη του Συλλόγου.

δ) Να εκλέγονται μεταξύ των αιρετών μελών του Συλλόγου.

 

Σημ. Εκ των τακτικών μελών, όσοι είναι επιχειρηματίες του χώρου της χιονοδρομίας ή πρόσωπα που άμεσα ή έμμεσα συνδέονται με επαγγελματική σχέση κάθε είδους με τη χιονοδρομία δεν δικαιούνται να εκλέγονται στα όργανα του Συλλόγου. Τα επίτιμα μέλη του Συλλόγου όταν μετέχουν στις συνεδριάσεις των γενικών συνελεύσεων στερούνται δικαιώματος ψήφου, ως και του δικαιώματος του εκλέγειν και εκλέγεσθαι.

ε) Να απολαύουν τα ωφελήματα και κάθε δικαίωμα που απορρέει από την ιδιότητα τους ως μελών του Συλλόγου.

στ) Να αποχωρούν από το Σύλλογο ελεύθερα. Η αποχώρηση όμως πρέπει να γνωστοποιείται τρείς μήνες τουλάχιστον πριν τη λήξη του λογιστικού έτους και ισχύει για το τέλος του. Καταβληθείσες έως της γνωστοποιήσεως εισφορές δεν επιστρέφονται.

 

2. Μέλη του Συλλόγου που αποχωρούν, μπορούν να επανεγγραφούν.

 

Άρθρο 6 - Υποχρεώσεις Μελών

1. Τα μέλη του Σωματείου οφείλουν :

 

α) Να συντελούν στην εκπλήρωση των σκοπών του Σωματείου.

β) Να παρίστανται στις γενικές συνελεύσεις του Σωματείου.

γ) Να συμμετέχουν στις ενέργειες του Σωματείου.

δ) Να καταβάλλουν την δαπάνη εγγραφής τους στο Σωματείο. Τα μέλη που διαγράφονται και επανεγγράφονται πριν περάσει έτος δεν υποχρεούνται να καταβάλλουν τη δαπάνη εγγραφής.

ε) Να καταβάλλουν την τακτική χρηματική τους συνδρομή ανά έτος, το ποσό της οποίας καθορίζει η Γενική Συνέλευση και μπορεί να αυξομειωθεί με απόφαση αυτής καθώς και τις έκτακτες συνδρομές τους.

 

Σημ. Τα επίτιμα μέλη δεν υποβάλλονται σε καμία οικονομική επιβάρυνση.

 

στ) Να επιδεικνύουν μεταξύ τους συναδελφική συμπεριφορά και αλληλεγγύη.

ζ) Να συμμορφώνονται με τη νομοθεσία που αφορά τα Σωματεία και τις διατάξεις του Καταστατικού, τις αρχές του Σωματείου και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης των μελών.

 

2. Κάθε παράβαση των διατάξεων του νόμου που αφορά τα σωματεία και του καταστατικού επισύρει έλεγχο των υπευθύνων.

 

Άρθρο 7 - Πειθαρχικός έλεγχος

1. Ο πειθαρχικός έλεγχος ασκείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και σε εξαιρετική περίπτωση, κατά την κρίση του, από τη Γενική Συνέλευση των μελών και συνίσταται κατόπιν δημοσιεύσεως της αιτιολογημένης αποφάσεως:

α) Στην επίπληξη.

β) Στην προσωρινή αποβολή από το Σύλλογο για χρονικό διάστημα μέχρις ενός έτους.

γ) Στην οριστική διαγραφή από το μητρώο μελών του συλλόγου κατά τα οριζόμενα στο Άρθρο 8.

 

2. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου εξαιρείται αν με το πρόσωπο που κρίνεται :

α) Συνδέεται με συγγένεια μέχρι τετάρτου βαθμού.

β) Έχει έχθρα ή ιδιαίτερη φιλία.

γ) Έχει ζητηθεί και έχει συναινέσει το Διοικητικό Συμβούλιο.

 

3. Η διαδικασία του πειθαρχικού ελέγχου κινείται από το Διοικητικό Συμβούλιο ή με εντολή της Γενικής Συνέλευσης.

 

4. Εναντίον της αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου για επιβολή πειθαρχικών κυρώσεων, χωρεί εντός δύο (2) μηνών, προσφυγή ενώπιον της Γενικής Συνέλευσης.

 

5. Οι αποφάσεις που αφορούν την άσκηση πειθαρχικού ελέγχου, λαμβάνονται με μυστική ψηφοφορία.

 

Άρθρο 8 - Διαγραφή Μελών

1. Μέλος διαγράφεται από το μητρώο μελών του Συλλόγου κατόπιν εισήγησης του Διοικητικού Συμβουλίου και απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των μελών για σπουδαίο λόγο ή για τους λόγους που αναφέρονται στο παρόν καταστατικό.

 

2. Η διαγραφή μέλους αποφασίζεται κυρίως :

 

α) Αν επί ένα (1) έτος δεν εκπληρώσει τις οικονομικές του υποχρεώσεις προς το Σύλλογο.

β) Όταν η συμπεριφορά του κριθεί ασυμβίβαστη με τις αρχές και τους σκοπούς του Συλλόγου, τα άρθρα του καταστατικού, και όταν προβαίνει σε ενέργειες με πρόθεση να βλάψει τα συμφέροντα του Συλλόγου.

 

3. Σε κάθε περίπτωση διαγραφής του μέλους, η διαδικασία διαγραφής του δεν αρχίζει από την κλήση του υπό διαγραφή μέλους σε απολογία από το Διοικητικό Συμβούλιο. Σε περίπτωση άρνησης του μέλους να απολογηθεί, το Δ.Σ. εισηγείται στην τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση τη διαγραφή του μέλους χωρίς την απολογία του. Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει αφού λάβει υπ' όψιν την εισήγηση του Δ.Σ. και την απολογία του υπό διαγραφή μέλους. Η απόφαση κοινοποιείται στο διαγραφέν μέλος σε ένα μήνα από τη λήψη της. Το μέλος δικαιούται να ασκήσει προσφυγή κατά της απόφασης διαγραφής ενώπιον του Δικαστηρίου μέσα σε δύο μήνες αφότου του κοινοποιήθηκε, εφ΄όσον ελήφθη κατά παράβαση του καταστατικού και του νόμου.

 

4. Μέλος που διαγράφεται, επανεγγράφεται με απόφαση του Δ.Σ. εφ' όσον έχουν εκλείψει οι λόγοι διαγραφής του ή αυτοί που απομένουν είναι ήδη ασήμαντοι.

 

Άρθρο 9 - Πόροι του Συλλόγου

Πόροι του Συλλόγου θεωρούνται:

 

α) Οι τακτικές ετήσιες συνδρομές των μελών και η δαπάνη εγγραφής τους.

β) Οι έκτακτες συνδρομές των μελών.

γ) Τα εισοδήματα που προέρχονται από ακίνητη ή κινητή περιουσία του Συλλόγου.

δ) Τα έσοδα από την διοργάνωση διαφόρων συνεδρίων, σεμιναρίων και άλλων εκδηλώσεων.

ε) Οι δωρεές, κληρονομιές, κληροδοσίες προς το Σύλλογο και οι οικονομικές ενισχύσεις από φυσικά ή νομικά πρόσωπα του Δημοσίου ή του Ιδιωτικού τομέα, όπως επίσης από κρατικούς ή φορείς των Αρχών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της αλλοδαπής εν γένει. Τα ανωτέρω γίνονται δεκτά με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και σε περίπτωση διαφωνίας με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μελών.

στ) Τα έσοδα από την πώληση ενδυμάτων και κάθε είδους αναμνηστικών, τα οποία φέρουν το διακριτικό σήμα του συλλόγου.

Σημ. Το ύψος των ποσών με στοιχεία α και β καθορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην περίπτωση που το ύψος της έκτακτης εισφοράς επιβάλλεται να υπερβεί το τριπλάσιο της ετήσιας συνδρομής, μέσα στον ίδιο χρόνο, τη σχετική απόφαση λαμβάνει η Γενική Συνέλευση.

 

Άρθρο 10 - Γενική Συνέλευση

1. Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο και κυρίαρχο όργανο του Συλλόγου. Δι' αυτού εκδηλούται η θέληση των μελών.

 

2. Απαρτίζεται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα που εκλέγονται πριν από την έναρξη των εργασιών της Συνελεύσεως δια ανατάσεως της χειρός και από τα παρόντα τακτικά μέλη του Συλλόγου τα οποία είναι ταμειακώς εντάξει.

 

3. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται τακτικά μεν μια (1) φορά το χρόνο μέσα στο πρώτο τρίμηνο του έτους, έκτακτα δε όταν το ζητήσει το Διοικητικό Συμβούλιο.

 

4. Τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης μπορεί να ζητήσουν και τα τακτικά μέλη του Συλλόγου με έγγραφη αίτηση του ενός πέμπτου (1/5) των μελών καθώς επίσης η Ελεγκτική Επιτροπή σε περίπτωση διαχειριστικής ανωμαλίας. Η αίτηση περί συγκλήσεως απευθύνεται στο Διοικητικό Συμβούλιο και πρέπει να αναφέρει τα θέματα που θα συζητηθούν. Και στις δύο αυτές περιπτώσεις, το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση μέσα σε δέκα (10) ημέρες. Σε περίπτωση αδράνειας ή αρνήσεώς της σύγκληση αποφασίζει το Δικαστήριο.

 

5. Τα τακτικά μέλη καλούνται στη Γενική Συνέλευση με ατομικές προσκλήσεις που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες νωρίτερα, με γενική πρόσκληση που αναρτάται στα γραφεία του Συλλόγου ή στην ιστοσελίδα του Συλλόγου ή με αποστολή πρόσκλησης μέσω του διαδικτύου.

Τα επίτιμα μέλη καλούνται με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο.

 

6. Στην πρόσκληση γίνεται μνεία των θεμάτων ημερησίας διατάξεως, καθώς επίσης του χρόνου και του τόπου συγκλήσεως της Γενικής Συνελεύσεως.

 

7. Στη Γενική Συνέλευση συζητούν θέματα που αναφέρονται αποκλειστικά στην πρόσκληση. Αυτά ορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου είτε οίκοθεν είτε εφ' όσον προταθούν από το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του αριθμού των τακτικών μελών και μάλιστα δέκα ημέρες πριν από τη συζήτηση.

 

8. Απόφαση μπορεί να ληφθεί και χωρίς συνέλευση των μελών, εάν όλα ανεξαιρέτως τα μέλη του Συλλόγου δηλώσουν εγγράφως ή μέσω του διαδικτύου τη συναίνεσή τους σε συγκεκριμένη πρόταση.

 

9. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των μελών μπορεί να προσβληθούν ενώπιον του Δικαστηρίου, εάν έχουν ληφθεί κατά παράβαση της νομοθεσίας ή των διατάξεων του καταστατικού αυτού.

 

Άρθρο 11 - Συνεδρίαση Γενικής Συνελεύσεως

1. Τα μέλη του Συλλόγου προσέρχονται αυτοπροσώπως στη Γενική Συνέλευση και υπογράφουν στο σχετικό βιβλίο.

2. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία αν παρίσταται το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον των οικονομικά τακτοποιημένων μελών εκτός των περιπτώσεων των άρθρων 99 και 100 Α.Κ.

 

Εάν κατά την πρώτη συνέλευση δε σχηματισθεί απαρτία, συγκαλείται νέα επαναληπτική με τα ίδια απολύτως θέματα μετά από επτά (7) τουλάχιστον ημέρες και βρίσκεται σε απαρτία εάν παρίστανται το ένα τέταρτο (1/4) των μελών.

 

Εάν και κατά τη δεύτερη συνέλευση δεν σχηματισθεί απαρτία, συγκαλείται νέα συνέλευση που συνεδριάζει σε πέντε (5) ημέρες τουλάχιστον και βρίσκεται σε απαρτία εάν παραστούν δέκα (10) μέλη.

 

3. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών σε φανερή ψηφοφορία, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στο Καταστατικό. Σε περίπτωση ισοψηφίας, υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου της Συνελεύσεως.

 

4. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των μελών που αναφέρονται σε εκλογή οργάνων του Συλλόγου, σε θέματα εμπιστοσύνης, σε έγκριση λογοδοσίας ή σε προσωπικά θέματα λαμβάνονται με μυστική ψηφοφορία.

 

5. Ο νομικός σύμβουλος του Συλλόγου μπορεί να παρίσταται κατά τις συνεδριάσεις της Γενικής Συνελεύσεως των μελών.

 

6. Θεωρούνται άκυρες οι αποφάσεις που λαμβάνονται κατά παράβαση των διατάξεων του Καταστατικού αυτού.

 

7. Τα πρακτικά Συνεδριάσεως υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα της Γενικής Συνελεύσεως και παραδίδονται στον Γενικό Γραμματέα για φύλαξη.

 

Άρθρο 12 - Αρμοδιότητες Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση όταν συνεδριάζει συζητεί τα θέματα που αναφέρονται στην ημερήσια διάταξη.

 

2. Θέματα που απορρίπτονται από τη Γενική Συνέλευση μπορεί να επανασυζητηθούν.

 

3. Η Γενική Συνέλευση έχει γενική αρμοδιότητα.

 

4. Θέματα που συζητούνται αποκλειστικά στη Γενική Συνέλευση είναι :

 

α) Έγκριση του οικονομικού προϋπολογισμού, ισολογισμού, απολογισμού.

β) Απολογισμός του έργου του Διοικητικού Συμβουλίου μετά από κάθε λήξη έτους.

γ) Η αποδοχή κληρονομιών, κληροδοσιών, υπό τρόπο και δωρεών.

δ) Η εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

ε) Η εκλογή μελών της Ελεγκτικής Επιτροπής.

στ) Η εκλογή μελών εφορευτικής επιτροπής όταν διενεργούνται εκλογές.

ζ) Η εποπτεία και ο έλεγχος της διοικήσεως του Συλλόγου.

η) Η παύση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, της Ελεγκτικής Επιτροπής για σπουδαίο λόγο ή βαριά παράβαση καθηκόντων ή ανικανότητα.

θ) Οι προσφυγές κατά των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.

ι) Η άσκηση πειθαρχικού ελέγχου κατά των μελών του Συλλόγου στις περιπτώσεις που αυτό ανατίθεται στην αρμοδιότητά της.

ια) Η επιβολή εκτάκτων εισφορών.

ιβ) Η απόφαση για προσχώρηση σε ενώσεις ημεδαπές ή ξένες ευρύτερης εκτάσεως.

ιγ) Η τροποποίηση του Καταστατικού του Συλλόγου.

ιδ) Η έγκριση εσωτερικών κανονισμών.

ιε) Η αναστολή των εργασιών του Συλλόγου.

ιστ) Η διάλυση του Συλλόγου.

ιζ) Η διαγραφή μελών του Συλλόγου.

ιη)Η μεταβολή του σκοπού του σωματείου.

 

5. Στις περιπτώσεις με στοιχεία ιγ, ιε, ιστ, για να ληφθεί απόφαση απαιτείται η συμμετοχή στην ψηφοφορία τουλάχιστον του μισού αριθμού των οικονομικά τακτοποιημένων τακτικών μελών του Συλλόγου και ενός (1) επί πλέον και η πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) αυτών. Στη περίπτωση με στοιχεία ιη, απαιτείται η συναίνεση όλων των μελών του Συλλόγου. Οι απόντες συναινούν εγγράφως.

 

Άρθρο 13 - Διοικητικό Συμβούλιο

1. Ο Σύλλογος διοικείται από επταμελές (7) Διοικητικό Συμβούλιο που απαρτίζεται από έναν (1) Πρόεδρο, έναν (1) Αντιπρόεδρο, έναν (1) Γενικό Γραμματέα, έναν (1) Ταμία και τρείς (3) Συμβούλους που είναι όλοι άμισθοι και εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μελών του Συλλόγου μεταξύ των τακτικών μελών με τρείς (3) αναπληρωτές τους.

 

2. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου διαρκεί ένα έτος.

 

3. Η ιδιότητα του Προέδρου, Αντιπροέδρου καθώς και του Γενικού Γραμματέα και του Ταμία δεν μπορούν να συμπίπτουν στο ίδιο πρόσωπο.

 

4. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι αλληλεγγύως υπεύθυνα για την πορεία των εργασιών του Συλλόγου, εκτός εάν παρέστησαν κατά τη λήψη συγκεκριμένης απόφασης και διαφώνησαν και η διαφωνία τους αυτή καταχωρήθηκε στα πρακτικά.

 

5. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει τακτικά μεν μία (1) φορά στους τρεις μήνες, εκτάκτως δε όταν το κρίνει αναγκαίο ο Πρόεδρος ή το ζητήσουν εγγράφως τρία (3) μέλη του. Βρίσκεται σε απαρτία εφ' όσον είναι παρόντα τέσσερα (4) τουλάχιστον μέλη του.

Το ΔΣ δύναται να συνεδριάσει και μέσω διαδικτύου, σε ειδικά διαμορφωμένη σελίδα της ιστοσελίδας δημόσιας συζητήσεως (forum) που ήδη διαθέτει ο Σύλλογος.

 

6. Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρούν κατά σειρά ο Αντιπρόεδρος ή ο πρεσβύτερος από τους Συμβούλους.

 

7. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με πλειοψηφία των παρόντων μελών και σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.

 

8. Σε περίπτωση που συζητηθεί θέμα που αφορά μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, αυτό καλείται μεν κανονικά, αλλά δεν συμμετέχει στη συνεδρίαση.

 

9. Για κάθε συνεδρίαση τα μέλη ειδοποιούνται πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες νωρίτερα με έγγραφες προσκλήσεις, ή μέσω του διαδικτύου, που αναφέρουν και τα θέματα ημερησίας διατάξεως.

 

10. Σε τελείως έκτακτες περιπτώσεις τα μέλη καλούνται και κατά την ίδια ημέρα της συνεδριάσεως με οποιοδήποτε μέσο.

 

11. Κατά τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο δεν συγκαλούνται τακτικές συνεδριάσεις.

 

12. Μέλος που δεν προσέρχεται επί τρείς (3) συνεχείς τακτικές ή έκτακτες συνεδριάσεις, θεωρείται ότι έχει παραιτηθεί, εκτός εάν κωλύεται για σοβαρούς λόγους και το κώλυμα γνωστοποιείται έγκαιρα στον Πρόεδρο.

 

13. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν επιτρέπεται να είναι υπάλληλοι του Συλλόγου, ούτε να συμβάλλονται με αντάλλαγμα, με αμοιβή ή με κέρδος γενικά.

 

Άρθρο 14 - Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο :

 

α) Διοικεί τον Σύλλογο.

β) Ασκεί τον πειθαρχικό έλεγχο των μελών του Συλλόγου και σε περίπτωση που αδυνατεί, τον έλεγχο αυτό ασκεί η Γενική Συνέλευση.

γ) Αποφασίζει την εγγραφή των μελών.

δ) Δια του Προέδρου και του Γενικού Γραμματέα συγκαλεί τις συνεδριάσεις της Γενικής Συνέλευσης.

ε) Εκτελεί τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης.

στ) Έχει την επιμέλεια της τηρήσεως των διατάξεων του Καταστατικού.

ζ) Ενημερώνει σύμφωνα με το νόμο τις κρατικές Αρχές για θέματα που οι νόμοι επιβάλλουν.

η) Διορίζει από τα μέλη του Συλλόγου, Επιτροπές για την αντιμετώπιση θεμάτων του Συλλόγου.

θ) Αποφασίζει τη διάθεση των δαπανών για την πραγματοποίηση των σκοπών του Συλλόγου.

ι) Διαχειρίζεται την περιουσία του Συλλόγου.

ια) Προσδιορίζει και ιεραρχεί τα θέματα που υλοποιεί ο Σύλλογος.

ιβ) Αποφασίζει για την εκπροσώπηση του Συλλόγου ενώπιον τρίτων και των κρατικών Αρχών.

ιγ) Διορίζει νομικό σύμβουλο του Συλλόγου ή άλλους επιστημονικούς ή τεχνικούς συμβούλους.

ιδ) Διορίζει υπαλλήλους για τα γραφεία του Συλλόγου και συνάπτει συμβάσεις με πρόσωπα που προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στο Σύλλογο και δεν συνδέονται με τα γραφεία του.

ιε) Διοργανώνει σεμινάρια, διαλέξεις, ψυχαγωγικές και κάθε είδους άλλες εκδηλώσεις.

ιστ) Ιδρύει γραφεία και εκτός της έδρας του Συλλόγου. Τη σχετική απόφαση λαμβάνει με πλειοψηφία των πέντε εβδόμων (5/7) των μελών του.

ιζ) Προτείνει τα επίτιμα μέλη του Σωματείου στη Γενική Συνέλευση.

ιη) Επιλαμβάνεται κάθε θέματος που σχετίζεται με τον Σύλλογο.

 

Άρθρο 15 - Αρμοδιότητες Προέδρου

1. Ο Πρόεδρος :

α) Συγκαλεί μαζί με τον Γενικό Γραμματέα, το Διοικητικό Συμβούλιο και τις Γενικές Συνελεύσεις των μελών σε τακτικές ή έκτακτες Συνεδριάσεις.

β) Φροντίζει για την εκτέλεση των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης των μελών.

γ) Εκπροσωπεί τον Σύλλογο ενώπιον των τρίτων ή των κρατικών Αρχών, εκτός εάν για συγκεκριμένη περίπτωση αποφασίσει διαφορετικά το Διοικητικό Συμβούλιο.

δ) Συνομολογεί και υπογράφει συμβάσεις, εκτελώντας αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.

ε) Διεξάγει με τον Γενικό Γραμματέα και υπογράφει την αλληλογραφία.

στ) Παρακολουθεί και ελέγχει τα οικονομικά του Συλλόγου.

ζ) Υπογράφει με τον Ταμία τα εντάλματα πληρωμών, τις επιταγές.

η) Υπογράφει με τον Ταμία το λογαριασμό που τηρεί ο Σύλλογος στην Τράπεζα.

θ) Κινεί, συνυπογράφοντας με τον Ταμία, το λογαριασμό που τηρεί ο Σύλλογος στην Τράπεζα.

ι) Ελέγχει τα βιβλία του ταμείου.

ια) Καλεί την Ελεγκτική Επιτροπή για έλεγχο των οικονομικών του Σωματείου.

ιβ) Αποφασίζει την ανάθεση αρμοδιοτήτων του στον Αντιπρόεδρο.

 

2. Κατά τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρούν κατά σειρά ο Αντιπρόεδρος ή ο πρεσβύτερος από τους παρόντες Συμβούλους.

 

Άρθρο 16 - Αρμοδιότητες Γενικού Γραμματέα

1. Ο Γενικός Γραμματέας :

 

α) Έχει τη δ/νση της γραμματείας του Συλλόγου.

β) Φροντίζει για την αλληλογραφία του Συλλόγου υπογράφοντας μαζί με τον Πρόεδρο.

γ) Τηρεί τα πρακτικά συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.

δ) Τηρεί τη σφραγίδα του Συλλόγου και σφραγίζει τα έγγραφα.

ε) Συνεργάζεται με τα όργανα του Σωματείου και παρέχει σε αυτά κάθε απαιτούμενο στοιχείο.

στ) Φυλάσσει τα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης του Διοικητικού Συμβουλίου, της εφορευτικής επιτροπής καθώς επίσης τις εκθέσεις της Ελεγκτικής Επιτροπής.

ζ) Είναι συνυπεύθυνος με τον Πρόεδρο για την ακριβή τήρηση των Βιβλίων και στοιχείων του Συλλόγου.

 

2. Τον Γενικό Γραμματέα όταν απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνει ένας από τους Συμβούλους που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

 

Άρθρο 17 - Αρμοδιότητες Ταμία

1. Ο Ταμίας :

α) Έχει την διαχείριση των οικονομικών του Συλλόγου.

β) Ενεργεί πληρωμές και εισπράξεις βάσει ενταλμάτων πληρωμής και γραμματείων εισπράξεως που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον ίδιο.

γ) Κινεί με τον Πρόεδρο το λογαριασμό που ο Σύλλογος διατηρεί στην Τράπεζα.

δ) Θέτει στη διάθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, της Ελεγκτικής Επιτροπής, της Γενικής Συνέλευσης, του Προέδρου, ότι του ζητηθεί, κάθε στοιχείο που αφορά την οικονομική κατάσταση του Συλλόγου.

ε) Τηρεί τα Βιβλία που ορίζει ο νόμος και το Καταστατικό και είναι συνυπεύθυνος με τον Πρόεδρο για την οικονομική κατάσταση του Συλλόγου.

στ) Υποβάλλει κάθε τρίμηνο συνοπτική περιγραφή της καταστάσεως των οικονομικών του Συλλόγου στο Διοικητικό Συμβούλιο.

ζ) Καταθέτει στο όνομα του Συλλόγου στην Τράπεζα στην οποία τηρεί λογαριασμό ο Σύλλογος, το ταμειακό υπόλοιπο, εφόσον αυτό υπερβαίνει τα τριακόσια (300).

 

2. Τον Ταμία όταν κωλύεται ή απουσιάζει αναπληρώνει ένας από τους Συμβούλους που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

 

Άρθρο 18 - Εκλογή Αιρετών Μελών του Συλλόγου

1. Όσοι επιθυμούν να εκλεγούν μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Ελεγκτικής Επιτροπής, υποβάλλουν σχετική αίτηση στο Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στην προθεσμία που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο υπό τον όρο να έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς τον Σύλλογο.

 

2. Η αίτηση υποψηφιότητας που υποβάλλεται μόνο από τακτικά μέλη πρέπει να συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερόμενου που να δηλώνει σε αυτή ότι έχει ελληνική ιθαγένεια, ή ιθαγένεια πολίτη κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής ένωσης ή σε περίπτωση αλλοδαπού υποψηφίου ότι διαμένει νόμιμα στην Ελλάδα, καθώς επίσης ότι δεν τελεί σε στέρηση πολιτικών δικαιωμάτων, ότι δεν έχει καταδικασθεί αμετάκλητα για κακούργημα ή βαρύ πλημμέλημα, που σχετίζεται με τη δραστηριότητα που αναφέρεται στο Καταστατικό αυτό.

 

3. Τα ονόματα των υποψηφίων με αλφαβητική σειρά και ξεχωριστά για το Διοικητικό Συμβούλιο ή την Ελεγκτική Επιτροπή γνωστοποιούνται έγκαιρα στα μέλη, καταχωρούνται δε στο ίδιο ή διαφορετικό ψηφοδέλτιο κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου.

 

4. Με μυστική ψηφοφορία τα μέλη του Συλλόγου εκλέγουν τα αιρετά μέλη σημειώνοντας στο αριστερό του ονόματος με σταυρό τα πρόσωπα της προτιμήσεώς τους, επτά (7) για το Δ.Σ. και δύο (2) για την Ελεγκτική Επιτροπή κατ' ανώτατο.

 

5. Επιτυχόντες ανακηρύσσονται αυτοί που με τη σειρά έχουν πάρει περισσότερες ψήφους. Οι επτά (7) από αυτούς αποτελούν το Διοικητικό Συμβούλιο και οι επόμενοι τρείς (3) είναι αναπληρωματικά μέλη, επίσης οι δύο (2) πρώτοι από τον πίνακα της Ελεγκτικής Επιτροπής αποτελούν τα τακτικά της μέλη και οι επόμενοι δύο (2) τα αναπληρωματικά.

 

6. Σε περίπτωση ισοψηφίας αυτός που πέτυχε αναδεικνύεται με κλήρωση που γίνεται ανάμεσα σε αυτούς που ισοψήφησαν.

 

7. Όσοι εκλέγονται για το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτούνται σε σώμα και κατανέμουν μεταξύ τους τις αρμοδιότητές τους που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του Άρθρου 14, προκειμένου να αναλάβουν τη διοίκηση του Συλλόγου.

 

Άρθρο 19 - Ελεγκτική Επιτροπή

1. Η Ελεγκτική Επιτροπή εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση των μελών μαζί με το Διοικητικό Συμβούλιο και αποτελείται από δύο μέλη και δύο αναπληρωτές τους.

 

2. Η Ελεγκτική Επιτροπή ελέγχει την οικονομική κατάσταση του Συλλόγου και συντάσσει σχετική έκθεση που την θέτει υπ' όψιν της Γενικής Συνέλευσης των μελών, το αργότερο δύο (2) μήνες ,μετά τη λήξη του οικονομικού έτους.

 

3. Ο έλεγχος αυτός ενεργείται μετά από παραγγελία ή αυτεπαγγέλτως οποτεδήποτε. Υποχρεωτικά ενεργείται έλεγχος πάντοτε κατά τη λήξη του οικονομικού έτους προκειμένου με σχετική έκθεση που ανακοινώνεται στα μέλη του Συλλόγου πέντε (5) ημέρες τουλάχιστον πριν από τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης να τεθούν υπ' όψιν του Συλλόγου τα πορίσματα.

 

4. Η Ελεγκτική Επιτροπή σε περίπτωση διαχειριστικών ανωμαλιών, με έγγραφο που απευθύνεται στο Διοικητικό Συμβούλιο ζητεί τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης προκειμένου να θέσει υπ' όψιν της τα πορίσματα. Το Διοικητικό Συμβούλιο στην περίπτωση αυτή οφείλει να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση εντός είκοσι (20) ημερών.

 

Άρθρο 20 - Αποζημίωση Μελών Διοικήσεως

1. Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Ελεγκτικής Επιτροπής δεν επιτρέπεται να παρέχουν υπηρεσίες στο Σωματείο με σχέση εξαρτημένης εργασίας ή εργολαβίας ή να συνάπτουν με τον Σύλλογο συμβάσεις που συνεπάγονται λήψη ανταλλάγματος.

 

2. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις το Διοικητικό Συμβούλιο με πλειοψηφία πέντε εβδόμων (5/7) μπορεί να συνάψει σύμβαση εργολαβίας ή παροχής υπηρεσιών με μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Το ενδιαφερόμενο μέλος δεν παρίσταται κατά τη συζήτηση, και για τη λήψη αποφάσεως επί του θέματος λαμβάνεται υπ' όψιν η ψήφος του σαν θετική.

 

Άρθρο 21 - Τροποποίηση Καταστατικού

1. Ο Σύλλογος έχει την ευχέρεια να τροποποιήσει το Καταστατικό κατόπιν αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως με τα προβλεπόμενα στο παρόν και στον Αστικό Κώδικα ποσοστά απαρτίας και πλειοψηφίας, (συμμετοχή στην ψηφοφορία τουλάχιστον του μισού αριθμού των οικονομικά τακτοποιημένων τακτικών μελών του Συλλόγου και ενός (1) επί πλέον και πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) αυτών).

2. Κάθε τροποποίηση ισχύει από την επομένη της εγγραφής της στα σχετικά Βιβλία του Πρωτοδικείου.

 

Άρθρο 22 - Εσωτερικοί Κανονισμοί

1. Θέματα που αφορούν την εσωτερική λειτουργία του Συλλόγου μπορεί να ρυθμίζονται με εσωτερικούς κανονισμούς.

 

2. Οι κανονισμοί αυτοί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου εισάγονται στη Γενική Συνέλευση για έγκριση και ισχύουν από την επομένη της δημοσίευσής τους στο Πρωτοδικείο.

 

Άρθρο 23 - Διάλυση Συλλόγου

1. Η διάλυση του Συλλόγου αποφασίζεται από τη Γενική Συνέλευση των μελών με τα προβλεπόμενα στο παρόν και στον Αστικό Κώδικα ποσοστά απαρτίας και πλειοψηφίας, (συμμετοχή στην ψηφοφορία τουλάχιστον του μισού αριθμού των οικονομικά τακτοποιημένων τακτικών μελών του Συλλόγου και ενός (1) επί πλέον και πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) αυτών).

 

2. Τη διάλυση του Συλλόγου προτείνει το Διοικητικό Συμβούλιο με το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του αριθμού των τακτικών μελών, ή η Ελεγκτική Επιτροπή σε περίπτωση σοβαρής διαχειριστικής ανωμαλίας.

 

3. Με απόφαση του Δικαστηρίου μπορεί να διαλυθεί ο Σύλλογος για παράβαση του νόμου που διέπει τα Σωματεία ή του Καταστατικού ή στην περίπτωση που τα μέλη μείνουν λιγότερα από δέκα (10).

 

Άρθρο 24 - Τύχη Περιουσίας του Συλλόγου

Η περιουσία του Συλλόγου σε περίπτωση διάλυσης δεν διανέμεται μεταξύ των μελών του. Για την τύχη της αποφασίζει η Γενική Συνέλευση των μελών. Σε περίπτωση που δεν έχει ληφθεί σχετική απόφαση η περιουσία του Συλλόγου περιέρχεται στον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό.

 

Άρθρο 25 - Σφραγίδα Σήμα

1. Ο Σύλλογος έχει σφραγίδα στρογγυλή που φέρει στη μέση το έτος ιδρύσεως του Συλλόγου και περιφερειακά την επωνυμία του Συλλόγου και την έδρα.

 

2. Ο Σύλλογος μπορεί με απόφαση που θα λάβει το Διοικητικό Συμβούλιο μια φορά να καθορίσει ειδικό σήμα καθώς και τροποποιήσεις του. Κάθε περαιτέρω αλλαγή του σήματος, μπορεί να πραγματοποιηθεί με τροποποίηση του Καταστατικού.

 

3. Ο Σύλλογος φέρει ειδικό σήμα το οποίο αποτελείται από δύο άνισες βουνοκορφές εκ των οποίων η αριστερή βρίσκεται σε χαμηλότερο ύψος από την δεξιά, φέρει χιονονιφάδα εσωτερικά της δεξιάς και καλύπτοντας όλο το προαναφερθέν σήμα από άκρη σε άκρη με το διαδικτυακό όνομα του συλλόγου “snowclub.gr”

 

Άρθρο 26 - Βιβλία του Συλλόγου

Τα βιβλία που τηρεί ο Σύλλογος :

 

α) Μητρώο μελών του Συλλόγου. Σε αυτό καταχωρούνται όλα τα στοιχεία των μελών που αφορούν τον Σύλλογο.

β) Βιβλίο Πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου.

γ) Βιβλίο Πρακτικών Γενικής Συνέλευσης των μελών.

δ) Βιβλίο Εισπράξεων-Πληρωμών.

 

Ο Σύλλογος μπορεί να τηρεί και άλλα Βιβλία ανάλογα με τις ανάγκες του.

 

Άρθρο 27 - Γενικές Διατάξεις

1. Ο Σύλλογος δικαιούται να μετάσχει σε ευρύτερες ενώσεις Σωματείων ή ομοειδείς, ημεδαπές ή αλλοδαπές. Σχετικά αποφασίζει η Γενική Συνέλευση των μελών. Για την αντιπροσώπευση και τη σχέση των οργάνων με τον Σύλλογο, εφαρμόζονται αναλογικά οι διατάξεις του Καταστατικού αυτού και οι σχετικοί νόμοι.

 

2. Πράξεις των οργάνων του Συλλόγου είναι ισχυρές και δεσμεύουν τον Σύλλογο εφ' όσον μέσα στα πλαίσια της αρμοδιότητάς τους και αποφασίζονται κατά τον χρόνο της θητείας τους.

 

Άρθρο 28 - Τελική Διάταξη

Το νέο κωδικοποιημένο Καταστατικό αυτό αποτελείται από είκοσι οκτώ (28) άρθρα, όπως αυτά τροποποιήθηκαν και εγκρίθηκαν ομόφωνα από την έκτακτη Γενική Συνέλευση του Συλλόγου της 27/09/2015 και το οποίο νόμιμα υπογράφεται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της Συνέλευσης.

×
×
  • Create New...